Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 1. Identifikační údaje o mateřské škole
  Adresa: Mateřská škola
  Nedvězská 27/2224
  100 00 Praha 10 - Strašnice
  Telefon: 274815142
  e-mail: info@msnedvezska.cz
  web: www.msnedvezska.cz

Odloučené pracoviště: Mateřská škola
Nučická 42/1914
100 00 Praha 10 - Strašnice
Telefon: 274813295
e-mail: info@msnucicka.cz
web: www.msnucicka.cz

Zřizovatel: MČ Praha 10, Vršovická 68/1429 

Právní forma: příspěvková organizace
Ředitelka školy:       Bc. Vladimíra Horová
Zástupce ředitelky:  Lenka Kodrová

                             Mgr. Dagmar Šťovíčková Šimáková PhD.  - MŠ Nučická                         

Platnost dokumentu: od 1.9. 2019

Na tvorbě školního vzdělávacího programu se podílely všechny pedagogické pracovnice a jejich náměty a připomínky byly konzultovány na pedagogických radách.

Školní vzdělávací program v plném znění si můžete vyžádat k nahlédnutí u paní učitelky Vašeho dítěte.

Školní vzdělávací program – charakteristika

Vzdělávací cíle a záměry

Cílem mateřské školy je probudit v dítěti aktivní zájem o poznávání a objevování a současně podpořit touhu a odvahu dítěte předvést „ co všechno umím“, co dokáže a zvládne. To vše ve vztahu k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Osobnostní přístup umožňuje každé učitelce alternativní přístup ke každému jedinci .Na základě odpovědného rozhodnutí zváží, jak bude přistupovat konkrétním čase a v konkrétních podmínkách.

Alternativní přístup se projeví rovněž ve volbě metod, obsahu a organizaci pobytu dětí v mateřské škole.

V naší mateřské škole chceme utvořit místo, které zajistí  rovnováhu mezi svobodným rozvojem každého dítěte a nezbytně žádoucí míru omezování, které s sebou nese výchova ve formálně vytvořené skupině.

Chceme zajistit takový pedagogický postup, k dětem, kde péče, výchova a vzdělávání vytvářejí jeden celek, kde je výrazně zastoupeno spontánní a záměrné učení, založené na aktivní účasti dítěte, didaktické činnosti organizované převážně v menších skupinách s individuálním využitím rozmanitých her a činností a kde je dán prostor pro realizaci podnětů a uspokojování potřeb ze strany dětí . Při výchovném  a vzdělávacím působením chceme stavě na spolupráci a sociálně - komunikativních strategiích. Direktivní způsob nahradí důvěra k otevřeným možnostem a  schopnostem vnitřního posilování jedince samým.

Dále chceme dát dětem základy kompetencí pro život, ve vztahu k jejich věku, individualitě a rodinnému zázemí, chceme napomáhat ke zdravému rozvoji a učení dětí, k osvojování si základů hodnot naší společnosti a dále podporovat to, aby se děti staly  samotnými osobnostmi schopnými se projevit a působit na své okolí.

Východiskem pro vytvoření ŠVP MŠ je Osobnostně orientovaný model předškolního vzdělávání, program Začít spolu.

Budeme preferovat tyto činnosti:

 • volná hra, experimentování
 • psychomotorická cvičení
 • práce s encyklopediemi
 • tvořivá práce s přírodním, odpadovým i jiným materiálem

Uplatňovat tyto metody:

 • komunitní a diskusní kruh
 • pozorování
 • prožitkové učení
 • využívání přirozených situací
 • řízené skupinové a individuální činnosti

Přáli bychom si, aby naše škola byla příjemným prostředím, ve kterém budou děti rády trávit chvíle odloučení od rodičů, aby byla škola místem bezpečí pro každé dítě, aby se nebálo vyjádřit své pocity a přání. aby byla ve škole pohoda, která by příznivě působila na rozvoj dítěte ve všech oblastech, aby vztah mezi učitelkami a rodiči byl upřímný, otevřený.

Doplňkové projekty:

Otužování a plavání dětí.

Lesní pohádky ( ozdravný pobyt)

V Třídním vzdělávacím programu učitelky rozpracovávají hlavní témata ŠVP do podtémat, ale mohou si volit i témata vlastní, specifické pro danou skupinu – třídu..

TVP tak není ve všech třídách stejný, i když ve svém základu vychází z cílů a pěti oblastí RVP  pro PV.

Učitelky při jeho sestavování a ověřování využívají poznatků získaných na vzdělávacích akcích a samostudiem  literatury

Témata se jako rámec všech dětských činností objevují v hrách, zábavách, zajímavých činnostech pro děti.

Uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech a situacích, které se  v MŠ naskytnou.

TVP v  každé třídě obsahuje:

Charakteristiku třídy, denní řád, společná pravidla, portfolio dětí, portfolio učitelky, rozpracované integrované bloky – hlavní cíle, dílčí cíle, kompetence, případně zaměření.

Vzdělávací obsah

„Kamarádi, pojďte k nám“

Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí základní hygienické, společenské a zdvořilostní návyky, poznávat samo sebe, žít spolu, vytvářet pravidla, soužití a osvojují si základní pravidla komunikace.

Navržené tématické části:

 • já a moji kamarádi
 • hrajeme si společně
 • máme rádi pohádky

Kompetence:

 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovat
 • v běžných situacích komunikuje bez zábrat a ostychu s dětmi i s dospělými, chápe, že být komunikativní , vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování) náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • řeší problémy, na které stačí
 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • má smysl pro povinnost ve hře
 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou
 • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
 • dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

Cíle:

 • uvědomění si vlastního těla
 • vytváření zdravých životních návyků a postpojů jako základů zdravého životního stylu
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních ) a kultivovaného projevu
 • rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, sebevědomí, sebedůvěra, spokojenost)
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu

Navrhované činnosti:

 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, lezení)
 • nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla)
 • činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 • přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování
 • motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
 • spontánní hra
 • činnosti zajišťující spokojenost a radost
 • činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama  k odlišení od ostatních
 • běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým
 • společné setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 • aktivity podporující sbližování dětí
 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, úcta ke stáří)
 • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě
 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci ke schopnosti vyřešit vzájemný spor
 • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v MŠ
 • spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě
 • praktické užívání technologických přístrojů, hraček a dalších pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí atd.

„Podzim klepe na dveře“

Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí přizpůsobit své chování skupině, ve které žije, spolupracovat, respektovat se navzájem, aktivně přistupovat k problémům, vnímat svou sounáležitost i s přírodním prostředím.

Navržené tématické části:

 • vyletěl si pyšný drak
 • zvířátka se chystají na zimu
 • předvánoční čas

Kompetence:

 • chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohé naučit
 • domlouvá se gesty, slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • problémy řeší na základně bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší experimentuje
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 • je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat
 • při zadané práci dokončí, co započalo
 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků, symbolů
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje a druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolí prostředí
 • dovede využívat informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie)

Cíle:

 • rozvoje pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka)
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, mluveného projevu, vyjadřování)
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení ke slovně logickému pojmu
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mat. škole, v dětské herní skupině apod.)
 • rozvoj základních kulturně-společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 • rozvoj účty k životu ve všech jeho formách

Navrhované činnosti:

 • manipulační činnosti a úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním a materiálem
 • činnosti zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 • společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, podle obrázků, fantazie apod.)
 • samostatný slovní projev na určité téma
 • vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo shlédlo
 • řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant
 • činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, kde může být dítě dost úspěšné
 • estetické a tvůrčí aktivity /(slovesné, dramat, liter. hudeb.)
 • sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové, výtvarné hry
 • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
 • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 • aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce)
 • aktivity přibližující dítěti mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda)

„Tajemství bílé peřinky“

Prostřednictvím situací, prožitků a plánovanými činnostmi se děti učí chápat změny kolem sebe, jejich příčiny a souvislosti, nebýt lhostejný vůči okolí, poznávat lidské tělo, funkce jednotlivých  částí, chránit své zdraví i ostatních před nebezpečnými vlivy.

Navržené tématické části:

 • zimní čarování
 • těšíme se k zápisu
 • rej masek
 • moje zdraví

Kompetence:

 • samostatně rozhoduje o svých činnostech
 • umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ael že za svá rozhodnutí také odpovídá
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvinout úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje
 • pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • k úkolům i povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých
 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 • spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.,)
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování
 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou
 • je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
 • má elementární poznatky o světe lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách

Cíle:

 • ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • osvojení si poznatků o těle, jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • osvojení si některých poznatků  a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvar., hudeb., pohyb.)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkcí (abeceda, čísla)
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem), vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 • vytváření základní aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností

 Návrhy činností:

 • činnosti směřující k prevenci úrazů (při hře, pohybových činnostech,k při setkávání s cizími lidmi)
 • komentování zážitků a aktivit
 • vyřizování vzkazů a zpráv
 • činnosti směřující  k prevenci nemoci, nezdravých návyků
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů
 • sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
 • grafické napodobování symbolů tvarů a čísel
 • spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem
 • hry podporující tvořivost, představivost, fantazii (kognitivní, konstruktivní, výtvarné, hudební, dramatické)
 • činnosti zaměřené k vytváření pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, práce s knihou, obrazovými mat.)
 • činnosti vyžadující samostatné vystupování
 • činnosti vyžadující obhajování vlastních názorů, rozhodování
 • cvičení v projevování citů, v sebekontrole a v sebeovládání
 • hry na téma rodiny a přátelství
 • činnosti k poznávání různých lidských vlastností
 • záměrné pozorování, čím se lidé liší (vlastnosti, dovednosti,schopnosti, city, pohlavím, věkem, jazykem) (čím jsou si podobní)
 • dramatické činnosti, hraní rolí, hudební, hudebně pohybové
 • přípravy a realizace společných zábav a slavností (v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy)
 • slovesné, literární, výtvarné, dramatické, hudební činnosti
 • poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb, písní
 • setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným, hudebním uměním mimo mateřskou školu
 • aktivity zaměřené k získávání orientace v okolí (vycházky, návštěvy)
 • návštěvy akcí zajímavých pro předškolní dítě

 „Když jaro ťuká“

Prostřednictvím situací, plánovaných činností, experimentování a praktickou činností se zapojením všech smyslů rozvíjet poznatky o živé a neživé přírodě, chápat změny kolem sebe, jejich příčiny a souvislosti, osvojovat si zdravé životní návyky, prostřednictvím prožitků učit odpovědnosti za vlastní chování a způsob života, projevovat empatii k druhým, elementární spolupráce ve skupině.

Navržené tématické části:

 • volá nás sluníčko
 • co žije na dvorku
 • mámin svátek
 • já a moje rodina

Kompetence:

 • v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku
 • průběžně rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • zajímá se o druhé i to, co se kolem nich děje, je otevřené aktuálnímu dění
 • vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • napodobuje modely prosociální chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • uvědomuje si svá práva a práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni mají stejnou hodnotu
 • všímá si dění a problémů v bezprostředním okolí
 • přirozenou motivaci k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení jednoduchých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá okolí, co se kolem něj děje
 • hledá různé možnosti a varianty (má vlastní originální nápady), využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

Cíle:

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • získání relativní citové samostatnosti
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a prožívat
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • vytvoření podvědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • rozvoj společenského estetického vkusu
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před nebezpečnými vlivy
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Návrhy činností:

 • zdravotně zaměřené činnosti
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti
 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho části
 • činnosti směřující k ochraně zdraví, bezpečí
 • vytváření zdravých životních návyků
 • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků
 • příležitosti seznamující děti se sdělovacími prostředky
 • záměrné pozorování objektů a předmětů, jejich vlastností, znaků a funkcí (velikost, barva, tvar, materiál, chuť, vůně, zvuk)
 • smyslové hry
 • činnosti na rozvoj a cvičení postřehu, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti
 • námětové hry  a činnosti
 • činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, logické posloupnosti dějů, příběhů a událostí
 • příležitosti a hry pro rozvoj vůle
 • sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte
 • výlety do okolí – přírody, kulturní akce
 • kooperativní činnosti ve dvojicích , ve skupinách
 • činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije-rodina, mateřská škola
 • námětové, konstruktivní, výtvarné hry, dramatizace
 • tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, dramatické podněcující tvořivost, estetické vnímání a vkus
 • hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společných rolí – dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák
 • sledování událostí v obci a účast na akcích
 • hry a aktivity na téma dopravy
 • cvičení bezpečného chování v dopravních situacích
 • ekologicky motivované hravé aktivity

„Co dovedu, to předvedu“

Prostřednictvím situací plánovaných činností a prožitků si děti osvojují zdravé životní návyky, získávají povědomí o lidech z různých společenstvích a o okolním světe, prostřednictvím plánovaných úkolů se učí uplatňovat získané dovednosti, vědomosti a návyky při samostatném plnění, učí se spolupráce s ostatními, připravují se na roli budoucího školáka.

Navržení tématické části:

 • společně jde všechno lépe
 • spolu nás to baví
 • jedeme na výlet
 • loučíme se s kamarády

Kompetence:

 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli) a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit
 • uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
 • odhaluje své síly,učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • raduje se z toho, co samo dokázalo, zvládlo
 • ví,že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • při setkávání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná umí odmítnout
 • ví, že se lidí dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, má vytvořený elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

Cíle:

 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • osvojování si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • poznávání jiných kultur
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemi
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

Návrhy činností:

 • činnosti směřující k prevenci úrazů, nemoc a nezdravých návyků
 • smyslové a psychomotorické hry
 • konstruktivní a grafické činnosti
 • prohlížení a „čtení“ knížek
 • konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, odhad, porovnávání atd.)
 • hry a činnosti zaměřené ke cvičení paměti (mechanické, logické, obrazné a pojmové)
 • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena,  číslice, piktogramy, značky, obrazce)
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a rovině
 • činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, geometr. tvary, množství)
 • cvičení organizačních dovedností
 • výlety do okolí (přírody, kulturní akce)
 • dramatické činnosti (předvádění, napodobování) mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, zlobu, údiv)
 • hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
 • četba, vyprávění, poslech pohádek a příběhů s estetickým obsahem a poučením
 • přípravy a realizace společných zábav a slavností (v rámci zvyků, tradic, sportovní akce, kultur. programy)
 • hry a činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich život a práce
 • aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur
 • práce s literárními texty, obrazovým materiálem
 • využívání encyklopedií a dalších médií
 • kognitivní činnosti (kladení otázek a odpovědí, diskuze nad problémem, vyprávění a objevování)
 • praktické činnosti, kdy se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály, jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi
 • využívání přirozených podnětů a situací v životě a okolí dítěte k seznamování s elementárními reáliemi o republice
 • pozorování životních podmínek, životního prostředí
 • poznávání ekosystémů (les, louka, rybník)
 • činnosti přispívající k péči o životní prostředí
 • činnosti přispívající k péči o životní prostředí a krajinu
 • pracovní činnosti, pěstitelské, chovatelské
 • činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, zahradu

Kontakt

MŠ Nedvězská Nedvězská 27/2224
Praha 10 - Strašnice
100 00
Tel: 27481 5142 info@msnedvezska.cz